De vereniging

Volkstuinvereniging Kweeklust is opgericht op 14 april 1919 en bestaat dus al bijna 100 jaar.

OZ291614

De vereniging heeft grond in eigendom en in pacht en deze grond wordt tegen een op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vast te stellen huurprijs aan de leden verhuurd voor gebruik als volkstuin. De totale oppervlakte van de bij de vereniging in gebruik zijnde grond is circa 10 hectare, waarvan 2,3 hectare in eigendom en 7,61 hectare gepacht van de gemeente Middelburg.

In onderstaand kaartje volgt een overzicht van waar de terreinen gelegen zijn.

kaart

De vereniging wordt in rechte vertegenwoordigd door het bestuur en dit bestuur wordt in principe gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een bestuurslid technische zaken, een adjunct voorzitter/secretaris en een algemeen bestuurslid.

Elk tuinencomplex heeft een of meerdere terreincoördinator(en). De terreincoördinator is voor de vereniging de beheerder van het betreffende complex. Hij of zij is voor de leden het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen of suggesties.

Lidmaatschap van de vereniging
Het lidmaatschap van de vereniging staat in principe open voor inwoners van de gemeente Middelburg, hieronder ook begrepen de inwoners van St. Laurens, Nieuw & St. Joosland en Arnemuiden. Aanvragen van inwoners uit de andere, aangrenzende, gemeenten worden door het bestuur per geval beoordeeld.

De kosten
Bij inschrijving als lid van de vereniging wordt een eenmalig inschrijfgeld in rekening gebracht van € 5,00. De contributie van de vereniging bedraagt € 5,00 per jaar.
Thans bedraagt de huurprijs van een tuin € 0,30 per m² per jaar, inclusief het gebruik van leidingwater op de complexen die voorzien zijn van een aansluiting op het waternet. Op dit moment is alleen het complex Adelaarstraat niet aangesloten op het waternet. Het gebruik van leidingwater is aan regels gebonden. De minimale grootte van een uit te geven tuin is in principe 75 m². De gemiddelde tuin is 150 m² groot.

Bij het aanvaarden van een tuin wordt een waarborgsom in rekening gebracht. De hoogte van deze waarborgsom is afhankelijk van de grootte van de tuin:
€ 100,00 bij een perceel tot en met 100 m²,
€ 150,00 bij een perceel van 101 tot en met 150 m²,
€ 200,00 bij een perceel van 151 tot en met 200 m²
€ 250,00 bij een perceel groter dan 200 m².

Voor de complexen Griffioen, Oude Veerseweg, Veersepoort en Zuid 2 betaalt u voor een sleutel van het toegangshek van het complex een waarborgsom van € 5,00 per sleutel.

De rekening over het nieuwe jaar wordt begin december  verstuurd en dient voor 1 maart betaald te worden. De overige rekeningen van de vereniging dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden.

U kunt zich hier online inschrijven.

Opzegging
Opzegging van de vereniging dient schriftelijk te geschieden voor 1 oktober, desgewenst kunnen de gewassen tot 31 december daaraan volgend worden geoogst. De tuin dient schoon te worden opgeleverd, dus ook bomen, struiken en opstallen dienen te worden verwijderd, tenzij anders met de terreincoördinator wordt overeengekomen. De kosten door de vereniging gemaakt voor het schoonmaken van een tuin, nadat opzegging van het lidmaatschap of ontzetting daaruit heeft plaatsgevonden, zullen worden verhaald op het (ex)lid indien deze in gebreke is gebleven.

De betaalde waarborgsom(men) wordt(worden) terugbetaald als bij beëindiging van het lidmaatschap de tuin aan het einde van de huurperiode conform de bepalingen in het Huishoudelijk Reglement schoon en netjes is opgeleverd, dit ter beoordeling van de terreincoördinator.

Een opzeggingsformulier is hier te downloaden. Let wel, dat dient zowel door u als de terreincoördinator getekend te worden.